Home
Nezaměstnanost se stále prohlubuje

Míra nezaměstnanosti, zjišťovaná šetřením v domácnostech Českým statistickým úřadem (ČSÚ), v posledním loňském čtvrtletí vystoupila na 7,3 procenta. Počet osob s jedním nebo hlavním zaměstnáním meziročně klesl nejrychleji za posledních 11 let.

Předpoklady ekonomů o pokračujícím růstu nezaměstnanosti i v období, kdy ekonomika již jeví známky mírného oživení, se naplňují. V posledním čtvrtletí minulého roku se zvýšila míra nezaměstnanosti v ČR, zjišťovaná statistickým šetřením v domácnostech podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO), o 0,1 %, absolutně o 5400 osob. V meziročním srovnání se nezaměstnanost osob mezi 15. a 64. rokem věku zvýšila o 2,9 proc. bodu na 7,3 procenta. O práci přišlo 154,2 tisíce lidí.

Klesá rovněž míra zaměstnanosti. Během období mezi 4. čtvrtletím 2008 a 4. čtvrtletím 2009 se počet osob s jedním nebo hlavním zaměstnáním snížil o 106,2 tisíce, relativně o 2,1 procenta. Byl to nejrychlejší meziroční pokles od roku 1999.

Počet zaměstnanců, včetně členů produkčních družstev, se snížil proti 4. čtvrtletí 2008 o téměř 124 tisíce na 4,1 milionu a jejich podíl na celkové zaměstnanosti činil 83,1 procenta. Počet podnikatelů v hlavním zaměstnání vč. pomáhajících rodinných příslušníků se proti srovnatelnému období roku 2008 naopak zvýšil o 17,8 tis. na 830,6 tis. a jejich podíl na celkové zaměstnanosti se proti minulému roku zvýšil o 0,7 procentního bodu na 16,9 procenta. Noví podnikatelé jsou téměř všichni podnikatelé bez zaměstnanců. Pravděpodobně se tedy ve většině jedná o zaměstnance, kteří vykonávají dál svou profesi na základě živnostenských listů.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl v posledním loňském čtvrtletí 385 tisíc, z toho 189 tis. žen. V porovnání se stejným obdobím roku předcházejícího se celkový počet nezaměstnaných zvýšil o 154,2 tis. V relativním vyjádření se jedná o nárůst zhruba dvoutřetinový (66,8 %). Meziroční růst nezaměstnanosti se projevil jak u žen (o 60,1 tis.), tak především u mužů (o 94,2 tis.)

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se proti 4. čtvrtletí 2008 nepatrně zvýšil o 5,6 tis. osob a činil 112,9 tis. osob. Jejich podíl se přiblížil třetině všech nezaměstnaných (29,3 %), přitom ve 4. čtvrtletí roku 2008 činil při relativně nízké úrovni nezaměstnanosti 46,5 procenta.

Méně než polovina obyvatel je ekonomicky aktivních

Podíl pracujících na celkové populaci ČR včetně dětí v posledním loňském čtvrtletí činil 46,8 procenta. Vyplývá to z nejnovější analýzy Českého statistického úřadu, vypracované na základě pravidelných čtvrtletních výběrových šetření pracovních sil a zahrnující roky 2006 až 2009.

Podle této analýzy za poslední tři roky klesl podíl ekonomicky aktivních osob na celkové populaci ČR o 0,5 proc. bodu. Výrazně se však tento pokles koncentroval do uplynulých 12 měsíců. Zatímco v posledním čtvrtletí roku 2006 činil tento podíl 47,3 procenta, ve stejném období roku 2008 to bylo 48,1 %, tedy o 1,3 proc. bodu více než loni.

„Na strukturu ekonomického postavení obyvatel mají vedle demografického vývoje výrazný vliv sociální i ekonomické faktory. Jedná se v první řadě o růst nezaměstnanosti v roce 2009, zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu a prodlužování délky vzdělávání,“ říká Bohuslav Mejstřík, analytik ČSÚ a jeden z autorů právě publikované Analýzy vývoje počtu ekonomicky neaktivních obyvatel ČR v letech 2006 až 2009.

Nejčetnější skupinu ekonomicky neaktivních osob u nás tvoří důchodci (2,3 milionu). Za sledované tři roky jich přibylo více než 158 tisíc. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří osoby, které jako důvod ekonomické neaktivity uvádějí vzdělávání. Těch ale za sledované tři roky přibylo jen málo přes 10 tisíc. Celkově v důsledku demografického vývoje ubylo středoškoláků a učňů, naproti tomu pětinásobně než celkový nárůst této skupiny, tedy o 55 tisíc, přibylo studentů vysokoškolského nebo doktorského studia. Dohromady jich v posledním loňském čtvrtletí bylo 335 tisíc.

Chybějí částečné úvazky

Z mezinárodního srovnání se zeměmi Evropské unie, které rovněž nabízí analýza ČSÚ, vyplývá, že se ČR řadí na 12. místo s mírně nadprůměrnou intenzitou zaměstnanosti (ve věkové skupině 15-64 let to bylo 65,2 % ve srovnání s průměrem EU 64,8 %). Výrazně pod průměrem je u nás míra zaměstnanosti žen (56,5 % proti 58,7 %). Ještě hlouběji pod průměrem je v ČR míra zaměstnanosti žen ve věku 55 až 64 let (34,8 % proti 37,9 % v průměru za EU). Naopak nadprůměrná je zaměstnanost mužů.

U jednotlivých zemí EU jsou patrné výrazné rozdíly v zaměstnanosti podle pohlaví, věku, vzdělání, apod. Nicméně rozdíly jsou z velké části dány rozdíly v zaměstnanosti dvou věkových skupin obyvatel: ve skupině osob v mladém produktivním věku a osob na rozhraní produktivního a poproduktivního věku. V nejmladší skupině osob 15 až 19 let patří ČR mezi tři země EU s nejvyšším podílem neaktivních. Podobně tomu je i ve skupině osob ve věku 20 – 24 let. Průměr neaktivních za EU činil v této skupině 36,8 %, průměr ČR byl výrazně vyšší: 47,7 procenta. Obecně lze konstatovat, že velmi nízká ekonomická aktivita ve věku 15 až 24 let je charakteristická pro země střední a východní Evropy. Naopak řádově nižší podíl neaktivních byl zaznamenán v severských zemích a v Nizozemsku, tedy ve státech s vysokou životní úrovní a dobrými sociálními podmínkami.

Podobně hluboko pod průměrem EU je v ČR ekonomická aktivita osob starších 60 let. Z nich bylo u nás 72 % neaktivních, zatímco průměr EU činil zhruba 67 procent.

Pracovní aktivitu osob po 60. roce věku (ale také např. ekonomickou aktivitu žen) ovlivňují mj. možnosti práce na zkrácený úvazek. Takových úvazků ale bylo v posledním loňském čtvrtletí v civilním sektoru české ekonomiky jen 5,8 procenta, což je ukazatel hluboko pod průměrem EU.

- toy -
Publikováno: 07.02.2010     Poslední aktualizace: 07.02.2010

Mám zájem o zasílání informací o nových článcích a změnách na serveru na e-mail:
Chci poslat známému odkaz na tento článek e-mailem:


Provozováno na m@gnetpro